0
09353568083

ویدیو تمرین مالکیت با پسوندها Copy

تکلیف

تمرین ۴ صفحه ۳۳ کتاب درسی و تمرین ۲ و ۳ صفحه ۲۰ کتاب کار

Çanta
Defter
İş
Arkadaş

کلمات بالا رو روی مالکیت صرف کنید

جواب تمرین هارو از پایین چک کنید