0
09353568083

مضاف و مضاف الیه مشخص Copy

تکلیف

تمرین ۱۲ صفحه ۳۶ و تمرین ۱۳ صفحه ۳۷ کتاب درسی
و تمرین ۷ و ۸ صفحه ۲۲ کتاب کار رو حل کنید

جواب هارو چک کنید