0
09353568083

تمرین های درس هفتم Copy

فیلم را ببینید و جاهای خالی تمرین 24 صفحه 88 پر کنید

فیلم را ببینید و جاهای خالی تمرین 28 صفحه 89 پر کنید