0
09353568083

درس پنجم – آموزش معرفی کردن خود اسم/فامیل/سن/وضعیت تاهل/شغل/سرگرمی

play-sharp-fill

صفحه 8 تمرین 1

صفحه8 تمرین 2 جاهای خالی رو پر کنید

صفحه 9 تمرین 4

ترتیب جمله ها رو مرتب کنید

در تمرین ۵ صفحه ۹ خودتون یک مکالمه بسازید

تلفظ و معنی کلمات تمرین 3

همراه با تمرین 3 صفحه 9 . تمرین های 2 و 4 صفحه 8 و تمرین 5 صفحه 9 کتاب کار رو هم انجام دهید

جواب تمرین ها