0
09353568083

درس نهم – یادگیری 100 لغت خیلی مهم

play-sharp-fill

بعد دیدن این ویدیو بیا صفحه 13

خواندن و ترجمه کردن متن اول

خواندن و ترجمه کردن متن دوم

خواندن و ترجمه کردن متن سوم