0
09353568083

حالت منفی و منفی سوالی صرف اسم Copy